Nguyễn Hồng Thế

15A Đường B3 · Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú · Hồ Chí Minh · VN · (+84) 932 648 394 · contact@nguyenhongthe.me

Tôi là một Webmaster Freelance.

Kinh Nghiệm

Webmaster

Freelance

Sau khi ra trường, làm webmaster tự do tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay.

2015 - Hiện tại

Học Vấn

Kinh Tế - Kỹ Thuật Sài Gòn

Trung Cấp Chuyên Nghiệp
Tin Học Ứng Dụng

Xếp loại: Khá

2013 - 2015

Kỹ Năng

Ngôn Ngữ Lập Trình & Công Cụ
Khả Năng
  • THIẾT KẾ WEBSITE
  • QUẢN TRỊ MÁY CHỦ WEB
  • QUẢN TRỊ CÁC DỊCH VỤ WEB

Interests

Apart from being a web developer, I enjoy most of my time being outdoors. In the winter, I am an avid skiier and novice ice climber. During the warmer months here in Colorado, I enjoy mountain biking, free climbing, and kayaking.

When forced indoors, I follow a number of sci-fi and fantasy genre movies and television shows, I am an aspiring chef, and I spend a large amount of my free time exploring the latest technolgy advancements in the front-end web development world.

Awards & Certifications

  • Google Analytics Certified Developer
  • Mobile Web Specialist - Google Certification
  • 1st Place - University of Colorado Boulder - Emerging Tech Competition 2009
  • 1st Place - University of Colorado Boulder - Adobe Creative Jam 2008 (UI Design Category)
  • 2nd Place - University of Colorado Boulder - Emerging Tech Competition 2008
  • 1st Place - James Buchanan High School - Hackathon 2006
  • 3rd Place - James Buchanan High School - Hackathon 2005